portret Claudius Lutai

Preotul Claudius Lutai

"Nu este bun mai mare decât a fi prietenul lui Dumnezeu" ne spune Sf. Vasile cel Mare

PATRIARHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
PROTOIERIA SECTORULUI V CAPITALĂ

PAROHIA

"ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI - TEIUŞ"


Date de identificare fiscală

PAROHIA ACOPERAMANTUL MAICII DOMNULUI
Str. Teiuş nr. 121 B, sector 5, Bucureşti,
CIF: 18654016.
IBAN: RO54RNCB0278047510610001,
BCR - Şerban Vodă nr 209, Bucureşti.

#########################################################

HRISTOS A INVIAT!

#########################################################

Acatistul Invierii Domnului nostru Iisus Hristos, accesand:
https://doxologia.ro/acatistul-sfintei-invieri-domnului
Acest acatist se citește de la Paști, 5 Mai, până la Înălțarea Domnului 12 Iunie.

#########################################################

Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, accesand https://doxologia.ro/acatistul-domnului-nostru-iisus-hristos, sau macar aceasta

Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de Sfântul Isaac Sirul

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistie­rul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

#########################################################

Rugaciuni speciale catre Maica Domnului

1. - Rugăciune de mulțumire către Maica Domnului

Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumesc că ne eşti şi nouă Mamă Bună, Iubitoare şi Grabnic Ajutătoare! Îţi mulţumesc pentru toate icoanele Tale făcătoare de minuni şi pentru tot Harul care se revarsă prin ele! Îţi mulţumesc Măicuţă pentru toate mijlocirile Tale, pentru sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi! Îţi mulţumesc că nu ne laşi pradă celui rău, ci ne aperi şi ne acoperi sub Sfânt Acoperământul Tău! Iartă-mă Măicuţă pentru multele mele păcate şi Te rog ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greşelile mele din această viaţă! Îţi mulţumesc că Te rogi pentru noi şi că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute să trecem din viaţa aceasta la viaţa veşnică! Îţi mulţumesc Măicuţă că Te rogi pentru întoarcerea la credinţă a celor din familia mea, dar şi a celor care-L caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit! Îţi mulţumesc Măicuţă pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă şi pentru tot ajutorul Tău! Şi eu Te iubesc, Te preamăresc şi Îţi mulţumesc pentru toate! Amin!

2. - Paraclisul Maicii Domnului, accesand:
https://doxologia.ro/paraclisul-preasfintei-nascatoare-de-dumnezeu

3. - Psaltirea Maicii Domnului, accesand:
https://preasfantafecioaramaria.files.wordpress.com/2015/07/fileshare_psaltirea-maicii-domnului.pdf

4. - Acatistul Adormirii Maicii Domnului, accesand:
https://doxologia.ro/acatistul-adormirii-maicii-domnului, sau macar această

Rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu

Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoştinţa, lenevirea şi toate gândurile cele rele şi viclene, urâte şi defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase, de la sufletele noastre cele întinate şi de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre şi ne ajută, că neputincioşi suntem. Fereşte-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene şi de toate faptele cele rele, din noapte şi din zi, şi ne izbăveşte de ele. Că preabinecuvântat şi preamărit este numele tău cel sfânt, în cer şi pe pământ, în vecii vecilor. Amin.

5. - Acatistul pentru vindecarea de cancer, către icoana Maicii Domnului „Pantanassa”, accesand https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-maicii-domnului-pantanassa-vindecatoarea-de-cancer, sau macar aceste rugăciuni către Maica Domnului:

Rugăciunea întâi către Maica Domnului

Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a toate, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul sufletului meu. Ci, ca ceea ce eşti milostivă, Maica Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu, şi trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă, şi cuvântul tău este plin de putere, o, Împărăteasă a toate. Adu-mi biruinţa, roagă-te pentru mine, ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere, înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad cu credinţă înaintea sfintei tale icoane. Şi precum pasărea îşi acoperă cuibul de pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc, în care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici, unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă Stăpână, binecuvântează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului Doctor Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale, ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână şi Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristaţi, mângâierea celor îndureraţi, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat, să lăudăm Treimea cea de viaţă Făcătoare şi nedespărţită, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

6. - Acatistul Sfantului Acoperamant, accesand https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfantului-acoperamant-al-maicii-domnului, sau macar aceste

Rugăciuni către Maica Domnului

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstorilor noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; soților, dragoste și înțelegere; fiilor, ascultare; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă Preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

###########################################################

Rugaciunile de dimineata

https://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/rugaciunile-dimineata-72539.html

###########################################################

Rugaciunile de seara

https://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/rugaciunile-seara-72541.html

###########################################################

SFAT DUHOVNICESC:

Va indemn sa nu treaca o zi fara a citi cate un capitol din Biblia sau Sfanta Scriptura, din cartea propriu-zisa sau accesand: http://www.bibliaortodoxa.ro/

##################################################

Ne rugam Bunului Dumnezeu sa-i binecuvinteze pe toti cei ce viziteaza si se folosesc de informatiile de pe site-ul parohiei noastre, iar pe Maica Domnului sa-i ocroteasca cu Cinstitul Sau Acoperamant!

*****************************************************

SLUJITORI AI SFANTULUI LACAS:

Preot Paroh - Pr. LUŢAI Claudius Sebastian: 0745995361 / 0729049030 (WhatsApp)
Preot II - Pr. SÂRB Andrei Liviu: 0740584804
Preot pensionar îmbisericit - Pr. PLEŞCAN Sandu: 0726645181
Preot pensionar îmbisericit - Pr. VIRTEJANU Mirea: 0731491229
Preot pensionar imbisericit - Pr. RADU Aurel Ion: 0722236930
Cântăreț bisericesc - LAMBĂ Doru Cătălin: 0722164509
Îngrijitor - GHEORGHE Marian: 0727102073
Pangar - SULTANA Elena: 0763820721

CONSILIUL PAROHIAL:

Epitrop: STĂNESCU Gheorghe,
Membri: DUMITRIU Ioan, VLAD Gheorghe, CARAIVAN Titi, UNGUREANU Aurel, GHEORGHE Marian, STALINESCU Răzvan, POPA Lucian, PÂRJOL Dănuț, TOADER Tudor, MAREȘ Constantin, PELIN Vasile, BUCURA Gheorghe, COTAN Gheorghe, HILEA Gabriel și STROESCU Marius.

COMITETUL PAROHIAL:
STĂNESCU Anișoara, SULTANA Elena, DĂNILĂ Angelica, FOLGOȘI Angelica, CARAIVAN Florentina, SETELECAN Aneta, MALEȘ Elena, SÂRB Loredana Alexandra, STĂLINESCU Florentina, ȘERBAN Daniela Ligia, MOLDOVAN Elena, DINU Irina Florența, CUȚĂR Niculina, MĂGUREANU Ioana, MULȚESCU Petra, GRIGORE Elena, PREDOI Elena, ELISEI Niculina, LEVĂDARU Tița, HILEA Paulina, TEODORESCU Ionela, SOROCEANU Mariana, STOENESCU Maria, DUMITRIU Stanca, MĂNCIULESCU Eugenia, DOBRICĂ Floarea, TEODORESCU Gabriela, VLAD Maria, COACĂ Mariana si TĂNASE Floarea.

#################################################

SPER CA INFORMATIILE DIN ACEST SITE V-AU FOST DE FOLOS.
DACA AVETI SI ALTE PROPUNERI VA RUGAM SA NE SCRIETI LA ADRESA preotclaudius@yahoo.com!

VA DORESC MULTA SANATATE, PACE IN SUFLET SI MULTE IMPLINIRI DUHOVNICESTI, IAR LUMINA SFANTA A LUI HRISTOS SA VA LUMINEZE SUFLETELE!"


Anunturi

10 august 2022 - INVITAȚIE LA SFÂNTUL MASLU DE OBȘTE

Conformându-se Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care în ședința sa de lucru din 25 februarie 2021, a declarat Anul 2022: – „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț în Patriarhia Română”, preoții din Protoieria Sector V, Capitală, se vor întruni în Cercul pastoral nr. 7, din anul 2022, în biserica Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului - Teiuș”, din Sectorul V, Capitală.
Odoare ale sfântului locaș:
- Icoana Acoperământului Maicii Domnului, trimisă prin vedenie de la Vlaherne,
- Icoana Maicii Domnului Pantanasa (copie)
- Icoana Maicii Domnului (Făcătoare de minuni și zămislitoare de prunci)
- un fragment din Lemnul Sfintei Cruci
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Arhidiacon Ștefan,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Ioan Gură de Aur,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Pantelimon,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Ioan Iacov de la Neamț, Hozevitul,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Martiri de la Hozeva,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. !4.000 de prunci uciși de Irod,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Mucenici de la M-rea Sf. Teodosie, cel Mare, din Betleem
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. 40 de Mucenici din Sevastia,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Mucenici de la Aiud,
- Papucul Sf. Gherasim Chefalonitul, izgonitorul de demoni
Comunitatea Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului - Teiuș”, împreună cu toți creștinii prezenți, se vor aduna in biserica parohială, iar la orele 16.00, soborul de preoți participanți va săvârși Paraclisul Maicii Domnului, Taina Sfântului Maslu – de obște.
Imediat după terminarea Tainei Sfântului Maslu, va fi susținut Referatul: „Rugăciunea – mijloc de comunicare cu Dumnezeu și cu sfinții”dezbătând tema anului comemorativ.
Toți creștinii doritori de rugăciune sunt așteptați cu drag să primească binecuvântarea lui Dumnezeu și mijlocirea sfinților ocrotitori, ca prin rugaciunile preoților, să li se tămăduiască toate bolile sufletești și trupești!


17 aprilie 2022 - INVITAȚIE LA CINSTIREA ICOANEI PANTANASA

INVITAȚIE LA CINSTIREA ICOANEI PANTANASA (izbăvitoarea de cancer) IN ZIUA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (de Florii)

Cu multă bucurie duhovnicească, vă invităm să participați alături de credincioșii parohiei noastre, la procesiunea de primire in biserica noastră, a "Icoanei Maicii Domnului - Pantanasa"!
O copie fidelă a acestei icoane va fi adusă din Sfântul Munte Atos și dăruită bisericii noastre de un creștin evlavios!
Evenimentul va avea loc in data de 17 aprilie, 2022, in jurul orei 13.0]0, după terminarea Sfintei Liturghii și sfințirea ramurilor de salcie.
Credincioșii vor primi ramuri sfințite de salcie, cu care îl vor întâmpina pe Hristos, ținut in brațe de Preacurata Sa Maică, așa cum este reprezentat in această icoană.
Procesiunea va inconjura biserica de trei ori, apoi va fi depusă in Sfânta Biserică spre închinare și spre folosul și ocrotirea credincioșilor!
Vă așteptăm cu drag, rugând pe Domnul Hristos să vă binecuvinteze, iar pe Maica Domnului să vă ocrotească cu Cinstitul Său Acoperămant!


23 ianuarie 2022 - Delegarea epitropului

Delegarea de către Consiliul Parohial a epitropului Bisericii Acoperământul Maicii Domnului-Teius

In ziua de 23 Ianuarie 2022, respectându-se prevederile statutare şi regulamentare privitoare la convocarea Consiliului Parohial, Pc. Pr. Paroh LUȚAI Claudius Sebastian, a deschis şedinţa la orele 12.30, dând citire art. 63 din Statut şi art. 26 din ROD, privitoare la delegarea epitropului.
După ce s-a arătat importanţa acestei şedinţe şi a rolului pe care îl are Epitropul în viaţa parohiei, s-a verificat prezenţa consilierilor şi, cei prezenţi, şi-au exercitat dreptul de vot.
Epitrop a fost delegat dl STĂNESCU Gheorghe care a întrunit cele mai multe voturi.
După toate acestea s-a întocmit prezentul proces – verbal, care, după ce a fost citit, a fost semnat de cei prezenţi.


16 ianuarie 2022 - Alegerile parohiale pt mandatul 2022-2026

In ziua de 16 Ianuarie 2022, după ce s-au îndeplinit toate cele prevăzute în Regulamentul pentru funcţionarea organelor deliberative şi executive din Patriarhia Română (ROD), privitor la convocarea Adunării Parohiale electorale, adică: anunţarea acestei Adunări în termen legal şi slujirea Sfintei Liturghii cu chemarea Sfântului Duh, membrii prezenţi ai Adunării s-au întrunit în biserica parohială cu hramul ,,Acoperământul Maicii Domnului”, unde preşedintele Adunării, preotul paroh LUȚAI Claudius Sebastian, la ora 12.30, a deschis Adunarea, dând citire Deciziei Chiriarhale nr. 20/2021 despre alegerea membrilor Consiliului şi Comitetului Parohial pentru o perioadă de 4 ani.
Constatându-se că s-a întrunit prezenţa regulamentară, Adunarea Parohială electorală s-a constituit, alegând, la propunerea preşedintelui, doi bărbaţi de încredere, în persoana Pr. SÂRB Andrei Liviu şi a Pr. VÎRTEJANU Mirea, iar ca secretar pe dl LAMBĂ Doru Cătălin.
La ora 13.00 a început votarea nominală, prin aclamație, a membrilor Consiliului Parohial şi a membrilor Comitetului Parohial, respectându-se prevederile ROD.
După terminarea fiecărei votări, s-a procedat imediat la calcularea rezultatelor, care s-au prezentat Adunării, după cum urmează:

I. Pentru Consiliul Parohial
Au votat un număr total de 123 alegători. Din voturile acestea au întrunit majoritatea regulamentară a voturilor şi au fost alese următoarele persoane:
1. Dl. STĂNESCU Gheorghe - voturi – unanimitate
2. Dl. DUMITRIU Ioan - voturi – unanimitate
3. Dl. CARAIVAN Titi - voturi – unanimitate
4. Dl. STĂLINESCU Răzvan - voturi – unanimitate
5. Dl. VLAD Gheorghe, voturi – unanimitate
6. Dl. POPA Lucian Daniel - voturi – unanimitate
7. Dl. GHEORGHE Marian - voturi – unanimitate
8. Dl. PÂRJOL Dănuț - voturi – unanimitate
9. Dl. TOADER Tudor Dumitru - voturi – unanimitate
10. Dl. MAREȘ Constantin - voturi – unanimitate
11. Dl. PELIN Vasile - voturi – unanimitate
12. Dl. UNGUREANU Aurel - voturi – unanimitate
Membrii supleanți:
1. Dl. BUCURA Gheorghe - voturi – unanimitate
2. Dl. COTAN Gheorghe - voturi – unanimitate
3. Dl. STROESCU Marius - voturi – unanimitate
4. Dl. HILEA Gabriel - voturi – unanimitate

II. Pentru Comitetul Parohial
Au votat un număr total de 123 alegători. Din voturile acestea au întrunit majoritatea regulamentară a voturilor şi au fost aleşi următoarele persoane:
1. D-na STĂNESCU Anișoara - voturi – unanimitate
2. D-na SULTANA Elena - voturi – unanimitate
3. D-na DĂNILĂ Angelica - voturi – unanimitate
4. D-na FOLGOȘI Angelica - voturi – unanimitate
5. D-na CARAIVAN Florentina - voturi – unanimitate
6. D-na STĂLINESCU Florentina - voturi – unanimitate
7. D-na SETELECAN Aneta - voturi – unanimitate
8. D-na MALEȘ Elena - voturi – unanimitate
9. D-na SÂRB Loredana Alexandra - voturi – unanimitate
10. D-na ȘERBAN Daniela Ligia - voturi – unanimitate
11. D-na MOLDOVAN Elena - voturi – unanimitate
12. D-na DINU Irina Florența - voturi – unanimitate
13. D-na CUȚĂR Niculina - voturi – unanimitate
14. D-na MĂGUREANU Ioana - voturi – unanimitate
15. D-na MULȚESCU Petra - voturi – unanimitate
16. D-na GRIGORE Elena - voturi – unanimitate
17. D-na PREDOI Elena - voturi – unanimitate
18. D-na ELISEI Niculina - voturi – unanimitate
19. D-na LEVĂDARU Tița - voturi – unanimitate
20. D-na HILEA Paulina - voturi – unanimitate
21. D-na TEODORESCU Ionela - voturi – unanimitate
22. D-na SOROCEANU Mariana - voturi – unanimitate
23. D-na STOENESCU Maria - voturi – unanimitate
24. D-na DUMITRIU Stanca - voturi – unanimitate
25. D-na MĂNCIULESCU Eugenia - voturi – unanimitate
26. D-na DOBRICĂ Floarea - voturi – unanimitate
27. D-na TEODORESCU Gabriela - voturi – unanimitate
28. D-na VLAD Maria - voturi – unanimitate
29. D-na COACĂ Mariana - voturi – unanimitate
30. D-na TĂNASE Floarea - voturi – unanimitate

După toate acestea s-a întocmit procesul – verbal, căruia, după ce a fost citit în faţa alegătorilor prezenţi şi semnat de cei în drept, i s-a aplicat sigiliul parohiei.


6 ianuarie 2022 - CONVOCARE pentru alegerile parohiale

C O N V O C A R E
Noi, parohul bisericii din Parohia ,,Acoperământul Maicii Domnului - Teiuș”, Protoieria Sectorului V, Capitală, Arhiepiscopia Bucureştilor, în temeiul Deciziei Chiriarhale nr. 20/2021, convocăm Adunarea Parohială electorală din susnumita parohie în ziua de 16 Ianuarie 2022, la ora 12.30.
Adunarea se va ţine îndată după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială ,,Acoperământul Maicii Domnului”, şi se va ocupa numai cu alegerile membrilor Consiliului şi Comitetului Parohial, fără a se mai discuta şi alte chestiuni.
[mai mult]